بازدید شرکت تولیدی شیشه لیا

بازدید مدیر عامل شرکت شیشه لیا از کارخانه تولید شیشه سکوریت ایمن جام صالحی و بازدید از خط تولید و تفاهم نامه فی ما بین شرکت تولیدی لیا و کارخانه شیشه سکوریت ایمن جام صالحی