لوح سپاس

ایمن جام صالحی به عنوان واحد نمونه استان قم در سال 98 برگزیده شد